" ปรัชญา "

อัลกุรอานคือทางนำ เลิศล้ำวิชาชีพ

" วิสัยทัศน์ "

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามที่ได้มาตรฐานสากล

" คำขวัญ "

ให้ความรู้ สู่คุณธรรม นำสันติสุข

เปิดสอน 2 หลักสูตร

  • หลักสูตร ปวช.รับนักเรียนจบม.3 หรือเทียบเท่า เปิด 3 สาขา ได้แก่ สาขาบัญชี , สาขาการตลาด , สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • หลักสูตร ซาน่าวีย์ รับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกอายุ เรียนพื้นฐานศาสนา จนถึงระดับสูง ระบบอยู่ประจำ ประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มสาระอัลกุรอ่าน , กลุ่มสาระอัลฮ่าดิษ , กลุ่มสาระอุศูลุดดิน , กลุ่มสาระชารีอะฮ์ , กลุ่มสาระลุเฆาะฮ์ (ภาษาอาหรับ)

สารจากผู้บริหาร

  • "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม ได้ถูกสถาปนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อคุณธรรม ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ในการให้บริการทางการศึกษาควบคู่กับด้านศาสนา (หลักสูตรซาน่าวีย์ / ภาษาอาหรับ) โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาชีพตามวิถีอิสลาม โดยยึดหลักปรัชญาที่ว่า “อัลกุรอ่านคือทางนำ เลิศล้ำวิชาชีพ” มูลนิธิเพื่อคุณธรรมได้ระดมสรรพกำลัง ผู้มีความรู้ ความสามารถ ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคศาสนา เพื่อให้วิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามได้ให้การบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ อินชาอัลลอฮ์ ขอให้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความสุข ความเจริญ ความก้าวหน้าในวิชาชีพการงานตลอดไป"

    ดร.บรรจง โซ๊ะมณี, ( ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลาม )